Forest iFish FT 5S, 50mm

Forest iFish FT 5S, 50mm

Availability: In stock

Photo Color Price Qty
1 Yamame
$11.00

2 Pearl Yamame
$11.00

3 Sabi Yamame
$11.00

4 Iwana
$11.00

5 Rainbow trout
$11.00

6 Kin Ayu (gold ayu)
$11.00

7 Gin Ayu (silver ayu)
$11.00

8 Wakasagi
$11.00

9 Ginrin Wakasagi (silver flakes)
$11.00

10 Ugui
$11.00

11 Aka Kin
$11.00

12 Ao Gin
$11.00

13 GB Gold
$11.00

14 Chart Back Gold
$11.00

15 Red Fish
$11.00